Školné

Školné

číslo účtu pro platbu školného:
5742375349 / 0800

Úplatu mohou zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků hradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně.
Úplata na stanovené období je splatná nejpozději do 15. dne prvního měsíce příslušného období.

Studium pro dospělé: